หน่วยที่ 9 การอัพโหลดเว็บไซต์


สาระสำคัญ

         หลังจากสร้างเว็บไซต์จนเสร็จสมบูรณ์แล้วจะต้องอัพโหลด (Upload) ข้อมูลทั้งหมด เข้าสู่อินเตอร์เน็ต โดยนำไปฝากไว้กับเซิร์ฟเวอร์เพื่อเผยแพร่ไปสู่สาธารณชน ขณะเว็บไซต์เผยแพร่อยู่นั้น เจ้าของเว็บไซต์สามารถปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรืออัพเดตข้อมูลใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา การอัพโหลดเว็บไซต์
        1.   มาตรฐานการเรียนรู้
              มาตรฐาน ง 3.1/12 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
        2.   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        ด้านความรู้ (Knowledge)
             1.    อธิบายวิธีการขอใช้พื้นที่ฟรีบนอินเตอร์เน็ตได้
             2.    อธิบายขั้นตอนการอัพโหลด เว็บไซต์เข้าสู้เว็บเซิร์ฟเวอร์ได้
        ด้านทักษะกระบวนการ (Procedure Skills)
             1.    ขอใช้พื้นที่ฟรีบนอินเตอร์เน็ตไ ด้
             2.    ขอบริการกระดานข่าวได้
             3.    ขอบริการสมุดเยี่ยมเว็บได้
             4.    ขอบริการตัวนับผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้
             5.    นำเว็บไซต์ขึ้นสู่อินเตอร์เน็ตได้
        ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (Affective)
             1.    มีความรับผิดชอบ
             2.    มีระเบียบวินัย
             3.    มีความตั้งใจสนใจเรียน
             4.    การรักษาทรัพย์สินของส่วนรวม
        
        4.   สาระการเรียนรู้
              1.    การขอใช้พื้นที่ฟรีบนอินเตอร์เน็ต
              2.    การขอบริการกระดานข่าว
              3.    การขอบริการตัวนับผู้เข้าชมเว็บไซต์
              4.    การนำเว็บไซต์ขึ้นสู่อินเตอร์เน็ต

  เข้าสู่บทเรียนต่อไปคลิก
Free Web Hosting