หน่วยที่ 8 การใช้มัลติมีเดียในเว็บเพ็จ

สาระสำคัญ

          การสร้างเว็บเพจนอกจากจะใช้ข้อความ ภาพประกอบ ตาราง และองค์ประกอบอื่นๆตามที่ได้ศึกษามาแล้วนั้น ยังสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหว เสียง และกราฟิกต่างๆทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ        ซึ่งรวมเรียกว่า “มัลติมีเดีย” ได้อีกด้วยซึ่งจะช่วยให้เว็บเพจน่าสนใจยิ่งขึ้น
          การใช้มัลติมีเดีย ต้องใช้เทคโนโลยีสำคัญ ได้แก่ Flash Java applet Shockwave Plugin และ ActiveX control ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นมาตรฐานสำหรับเว็บเพจทั่วไป
        1.   มาตรฐานการเรียนรู้
             มาตรฐาน ง 3.1/12 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
        2.   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        ด้านความรู้ (Knowledge)
          บอกลักษณะของมัลติมีเดียบนเว็บเพจได้
        ด้านทักษะกระบวนการ (Procedure Skills)
          1.     แทรกไฟล์มัลติมีเดียบนเว็บเพจ ได้
          2.     แทรก Java applet ได้
          3.     แทรกไฟล์ด้วย Plugin ได้
          4.     แทรกไฟล์ด้วย ActiveX ได้
          5.     แทรกไฟล์ Flash ได้
        ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
           1.     มีความรับผิดชอบ
           2.     มีระเบียบวินัย
           3.     เรียนร่วมกับผู้อื่นได้
           4.     การรักษาทรัพย์สินส่วนรวม
        3. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
           1.     ความสามารถในการสื่อสาร
           2.     ความสามารถในการคิด
           3.     ความสามารถในการแก้ปัญหา
           4.     ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
           5.     ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

        4.   สาระการเรียนรู้
          1.    การแทรกไฟล์มัลติมีเดีย 
          2.    การแทรก Java applet 
          3.    การแทรกไฟล์ด้วย Plugin  
          4.    การแทรกไฟล์ด้วย ActiveX
          5.    การแทรกไฟล์ Flash

 

 

  เข้าสู่บทเรียนต่อไปคลิก
Free Web Hosting