หน่วยที่ 7 การสร้างเลเยอร์และการสร้างแบบฟอร์ม

สาระสำคัญ

        เลเยอร์(Layer) เป็นแผ่นสำหรับสร้างงานชนิดหนึ่ง สามารถมองทะลุผ่านไปยัง
พื้นหลังได้ สามารถเคลื่อนย้าย วาง คัดลอกและจัดตำแหน่งบนเว็บเพจได้อย่างอิสระ
        ฟอร์ม (Form) เป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับเว็บไซต์โดยใช้ฟิลด์ Field ชนิดต่าง ๆ เช่น Text Field, Button, Check Boxในการรับข้อมูลจากผู้ใช้เพื่อนำไปผ่านการประมวลผลใน Server
        1.   มาตรฐานการเรียนรู้
             มาตรฐาน ง 3.1/12 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
        2.   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        ด้านความรู้(Knowledge)
            1.    อธิบายการสร้างเลเยอร์ได้
            2.    อธิบายการสร้างฟอร์มได้
        ด้านทักษะกระบวนการ (Procedure Skills)
             1.    สร้างเลเยอร์ได้ 
             2.    ปรับแต่งรายละเอียดของเลเยอร์ได้
             3.    สร้างฟอร์มได้ 
             4.    ปรับแต่งรายละเอียดของฟอร์มได้
        ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
             1.    มีความรับผิดชอบ
             2.    มีระเบียบวินัย
             3.    เรียนร่วมกับผู้อื่นได้
             4.    การรักษาทรัพย์สินส่วนรวม
       3.   สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
            1.    ความสามารถในการสื่อสาร
            2.    ความสามารถในการคิด
            3.    ความสามารถในการแก้ปัญหา
            4.    ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
            5.    ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

        4.   สาระการเรียนรู้
            1.   การสร้างเลเยอร์
            2.   การพิมพ์ข้อความในเลเยอร์
            3.   การใส่รูปภาพในเลเยอร์
            4.   การใส่ตารางในเลเยอร์
            5.   การปรับแต่งรายละเอียดของเลเยอร์
            6.   การเคลื่อนย้ายเลเยอร์
            7.   การย่อ / ขยายเลเยอร์
            8.   การใส่สีและภาพพื้นหลังเลเยอร์
            9.   การใช้งานพาเนลเลเยอร์
          10.  การเปลี่ยนชื่อเลเยอร์
          11.  การลบเลเยอร์
          12.  การสร้างเลเยอร์ซ้อนกัน
          13.  การแปลงเลเยอร์
          14.  การแปลงเลเยอร์เป็นตาราง
          15.  การแปลงตารางเป็นเลเยอร์
          16.  เริ่มต้นกับเครื่องมือสร้างฟอร์ม
          17.  การแทรกองค์ประกอบต่าง ๆ ในฟอร์ม 
          18.  การใส่ฟิลด์กรอกข้อความ (Text Filed)
          19.  การสร้างลิสต์รายการ (List/Menu)
          20.  การสร้างรายการเชื่อมโยง (Jump Menu)
          21.  การสร้างปุ่มกด (Button)      
          22.  การปรับแต่งและตรวจสอบรูปแบบฟอร์ม 
          23.  แบบฟอร์มตัวอย่าง

 

  เข้าสู่บทเรียนต่อไปคลิก
Free Web Hosting