หน่วยที่ 6 การสร้างจุดเชื่อมโยงและการสร้างเฟรม


สาระสำคัญ

    การสร้างจุดเชื่อมโยง (Hyperlink)เป็นการเชื่อมโยงกันจากจุดหนึ่งของเอกสารไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งของเอกสารเดียวกันหรือต่างเอกสารกันบนอินเทอร์เน็ตโดย
ใช้ข้อความ ภาพ เป็นต้นทางในการเชื่อมโยงไปสู่เอกสารปลายทาง ซึ่งอาจเป็นจุดใดจุดหนึ่งในเอกสารเดียวกัน(Named Anchor)เว็บเพจ อื่น ๆ เว็บไซต์ อีเมล์ หรือแม้แต่ไฟล์ข้อมูลสำหรับดาวน์โหลดและการรันไฟล์โปรแกรมและเฟรมเซต (Frameset)  คือ  การแบ่งหน้าเว็บเพจออกเป็นพื้นที่หลาย ๆ ส่วนโดยแต่ละ
ส่วนที่แยกออกไปจะเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกัน ตามปกตินิยมใช้เฟรมเพื่อแบ่งเนื้อหาบนหน้าจอเป็น 2 กลุ่ม เพื่อใช้แสดงหรือเปรียบเทียบข้อมูลเฟรมจะมี 2  รูปแบบ คือ
เฟรมหลัก (Frameset) และเฟรมย่อย (Frame)  

        1. มาตรฐานการเรียนรู้
                   มาตรฐาน ง 3.1/12 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
        2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        ด้านความรู้ (Knowledge)
           1.  อธิบายวิธีการนำรูปภาพ ภาพกราฟิกต่าง ๆ ลงในเว็บเพจได้
           2. อธิบายโครงสร้างของตารางได้
           3.  อธิบายแต่ละคำสั่งในการสร้างของตารางได้
          4.  อธิบายวิธีการแทรกและตกแต่งตารางลงในเว็บเพจได้ 
        ด้านทักษะกระบวนการ (Procedure Skills)
           1.  แทรกรูปภาพ ภาพกราฟิกต่าง ๆ ลงในเว็บเพจได้
           2.  แทรกและตกแต่งตาราง ลงในเว็บเพจได้
        ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (Affective)
           มีความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย การเรียนร่วมกับผู้อื่น มีความขยัน  อดทนและ     มีเจตคติที่ดีต่อการแทรกรูปภาพ ภาพกราฟิกต่าง ๆ และตกแต่งข้อความลงในเว็บเพจ 
        3. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
          1. ความสามารถในการสื่อสาร
          2. ความสามารถในการคิด
          3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
          4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
          5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

        4. สาระการเรียนรู้
          1.  ลักษณะของภาพกราฟิกในเว็บเพจ
          2.  การเตรียมรูปภาพ
          3.  การใส่รูปภาพ
          4.  การตกแต่งรูปภาพให้สวยงาม
          5.  การสร้างตารางในเว็บเพจ
          6.  การใส่ข้อมูลในตาราง
          7.  การเลือกส่วนของตาราง
          8.  การปรับแต่งรายละเอียดของตาราง
          9.  การเรียงข้อมูลในตาราง
        10. การเปลี่ยนแปลงจำนวนแถวและคอลัมน์
        11. การตกแต่งตาราง
        12. การสร้างตารางซ้อนตาราง

  เข้าสู่บทเรียนต่อไปคลิก
Free Web Hosting