หน่วยที่ 5 การตกแต่งเว็บเพ็จด้วยรูปภาพและการสร้างตาราง


สาระสำคัญ

        การใช้ภาพกราฟิกในเว็บเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยดึงดูดความสนใจ และทำให้ข้อความ  ในเว็บเพจเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
ตาราง (table) ถือว่าเป็นคำสั่งที่จำเป็น และสำคัญมากในการสร้างเว็บเพจ เพราะตาราง   ช่วยในการจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ในหน้าเว็บเพจให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างเป็นสัดส่วน นอกจากนี้เรายังสามารถแทรกภาพ รวมกับข้อความในช่องตารางแต่ละช่องเพื่อแบ่งแยกข้อความที่ใช้ประกอบภาพในแต่ละภาพได้อย่างชัดเจน และเป็นระเบียบ
        1.   มาตรฐานการเรียนรู้
           สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
              มาตรฐาน ง 3.1/12 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        ด้านความรู้ (Knowledge)
          อธิบายวิธีการนำรูปภาพ ภาพกราฟิกต่าง ๆ ลงในเว็บเพจได้
          อธิบายโครงสร้างของตารางได้
          อธิบายแต่ละคำสั่งในการสร้างของตารางได้
          อธิบายวิธีการแทรกและตกแต่งตารางลงในเว็บเพจได้ 
        ด้านทักษะกระบวนการ (Procedure Skills)
          แทรกรูปภาพ ภาพกราฟิกต่าง ๆ ลงในเว็บเพจได้
          แทรกและตกแต่งตาราง ลงในเว็บเพจได้
        ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (Affective)
         มีความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย การเรียนร่วมกับผู้อื่น มีความขยัน  อดทนและมีเจตคติที่ดีต่อการแทรกรูปภาพ ภาพกราฟิกต่าง ๆ          และตกแต่งข้อความลงในเว็บเพจ 
3. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
       นักเรียนสามารถบอกประเภทของไฟล์รูปภาพได้
       นักเรียนสามารถจัดเก็บไฟล์รูปภาพได้
       นักเรียนสามารถนำรูปภาพมาตกแต่งเว็บเพจได้
       นักเรียนสามารถปรับแต่งคุณสมบัติของรูปภาพได้
       นักเรียนสามารถสร้างตารางบนเว็บเพจได้
       นักเรียนสามารถปรับแต่งคุณสมบัติของตารางได้
       นักเรียนสามารถใส่ข้อความและรูปภาพในตารางได้
4.   สาระการเรียนรู้
       ลักษณะของภาพกราฟิกในเว็บเพจ
       การเตรียมรูปภาพ
       การใส่รูปภาพ
       การตกแต่งรูปภาพให้สวยงาม
       การสร้างตารางในเว็บเพจ
       การใส่ข้อมูลในตาราง
       การเลือกส่วนของตาราง
       การปรับแต่งรายละเอียดของตาราง
       การเรียงข้อมูลในตาราง
       การเปลี่ยนแปลงจำนวนแถวและคอลัมน์
       การตกแต่งตาราง
       การสร้างตารางซ้อนตาราง

 

  เข้าสู่บทเรียนต่อไปคลิก
Free Web Hosting