หน่วยที่ 4 การจัดและตกแต่งข้อความ

สาระสำคัญ

        การจัดและตกแต่งข้อความให้เอกสารเว็บเพจสวยงามเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเขียนเว็บเพจ เพราะเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของผู้ที่เข้ามาดู
เว็บไซต์ของเรา เพราะฉะนั้น ถ้าผู้เขียนเว็บตกแต่งข้อความและสีพื้นให้ชัดเจนและเหมาะสม มีการเน้นคำและเน้นอักษร รวมทั้งการใช้สัญลักษณ์พิเศษต่าง ๆ ในหน่วยการเรียนรู้นี้จะทำการศึกษาเกี่ยวกับการจัดตกแต่งข้อความการเน้นคำ การทำแบบอักษรต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปพัฒนาผลงาน
ของตนเองต่อไป
        1.  มาตรฐานการเรียนรู้
         สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
         มาตรฐาน ง 3.1/12 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
        2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        ด้านความรู้ (Knowledge)
           1. นักเรียนอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพิมพ์ข้อความในโปรแกรมDreamweaver ได้
           2. นักเรียนสามารถพิมพ์ข้อความในเว็บเพจได้
        ด้านทักษะกระบวนการ (Procedure Skills)
            1.  มีทักษะในการพิมพ์ข้อความในเว็บเพจได้
        ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (Affective)
           1. ความรับผิดชอบ
           2. ความมีระเบียบวินัย
           3. การเรียนร่วมกับผู้อื่น
           4. การรักษาทรัพย์สินส่วนรวม
      3. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
           1. อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพิมพ์ข้อความในโปรแกรม Dreamweaver ได้
           2. พิมพ์ข้อความในเว็บเพจได้
     4.  สาระการเรียนรู้
          1.  การปรับเปลี่ยนภาษา
          2.  การพิมพ์ข้อความในเว็บเพจ
          3.  การเลือกข้อความ
          4.  การจัดรูปแบบข้อความ 
          5.  การจัดรูปแบบย่อหน้า 

 

  เข้าสู่บทเรียนต่อไปคลิก
Free Web Hosting