หน่วยที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Dreamweaver 8


สาระสำคัญ

        Macromedia Dreamweaver 8 เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างเว็บเพจและบริหารเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มโปรแกรมประเภทเดียวกันในปัจจุบัน เนื่องจากคุณสมบัติของโปรแกรมมีความสะดวกต่อการใช้งาน มีฟังก์ชันที่ทำให้ผู้ใช้สามารถจัดวางข้อความ รูปภาพ ตาราง ฟอร์ม วิดีโอ รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ภายในเว็บเพจได้อย่างสวยงามตามที่ผู้ใช้ต้องการ โดยไม่ต้องใช้ภาษาสคริปต์ที่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนก่อน ด้วยความสามารถและคุณสมบัติของโปรแกรม จึงเหมาะสมในการใช้อย่างยิ่ง

        1.   มาตรฐานการเรียนรู้
               สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
               มาตรฐาน ง 3.1/12   ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
        2.   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        ด้านความรู้ (Knowledge)
              1. อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Dreamweaver ได้
              2. บอกส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Dreamweaver ได้
              3. กำหนดค่าพื้นฐานต่าง ๆ ที่สำคัญของโปรแกรม Dreamweaver 
        ด้านทักษะกระบวนการ (Procedure Skills)
             1. ปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม Dreamweaver ได้
             2. เข้าสู่โปรแกรม Dreamweaver ได้
             3. ปฏิบัติการติดตั้งภาษาไทยสำหรับโปรแกรม Dreamweaver ได้
        ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (Affective) 
             1. มีความรับผิดชอบ
             2. มีระเบียบวินัย
             3. การเรียนร่วมกับผู้อื่น
             4. การรักษาทรัพย์สินส่วนรวม
         3. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
            1. นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Dreamweaver ได้
            2. นักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Dreamweaver ได้
            3. นักเรียนสามารถกำหนดค่าพื้นฐานต่าง ๆ ที่สำคัญของโปรแกรม Dreamweaver 
        4. สาระการเรียนรู้
            1. การติดตั้งโปรแกรม Dreamweaver 8
            2. การเปิดใช้งานโปรแกรม
            3. ส่วนประกอบของ Dreamweaver 8
            4. มุมมองการทำงานใน Dreamweaver
            5. การเปิดโปรแกรมและปิดโปรแกรม
            6. การกำหนดไฟล์และโฟลเดอร์ภายในเว็บไซต์

  เข้าสู่บทเรียนต่อไปคลิก
 
Free Web Hosting