หน่วยที่ 2 การใช้เครื่องมือขั้นพื้นฐาน Photoshop   


สาระสำคัญ
          Photoshop เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างภาพและการตกแต่งภาพที่ได้รับความนิยมสูงสุดซึ่งสามารถสร้างภาพโดยเริ่มต้นจากหน้ากระดาษเปล่าเหมือนกับ
จิตรกรที่เขียนภาพ ลงบน ผืนผ้า ใบโดยใน Photoshop จะมีทั้งพู่กันดินสอและอุปกรณ์การวาดภาพอื่น ๆ ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้
     1. มาตรฐานการเรียนรู้
          สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
          มาตรฐาน ง 3.1/12 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
     2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        ด้านความรู้ (Knowledge)
           ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม,กำหนดขนาดภาพ แทรกภาพ ตั้งชื่อและ Save ภาพได้
        ด้านทักษะกระบวนการ (Procedure Skills)
            1.   สามารถอธิบายเครื่องมือและวิธีการต่างๆ ในโปรแกรม Adobe Photoshop 
            2.   มีความรู้และเข้าใจ เรื่องการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
            3.   สามารถอธิบายวิธีการนำเครื่องมือในโปรแกรม Adobe Photoshop ตกแต่งภาพได้  
            4.   เห็นคุณค่าและประโยชน์ในการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop   
       ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (Affective)

           1.   ความรับผิดชอบ
           2.   ความมีระเบียบวินัย
           3.   การเรียนร่วมกับผู้อื่น
           4.   การรักษาทรัพย์สินส่วนรวม
       3.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
           1.   มีความสามารถอธิบายเครื่องมือและวิธีการต่างๆ ในโปรแกรม Adobe Photoshop 
           2.   สามารถสร้างภาพและการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
           3.   อธิบายวิธีการนำเครื่องมือในโปรแกรม Adobe Photoshop ตกแต่งภาพได้  
           4.   สามารถปฏิบัติในการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshopได้ 
      4. สาระการเรียนรู้
           1.   ขั้นตอนการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop 
           2.   ใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม Adobe Photoshop 
           3.   การใช้คำสั่งต่างๆ ในโปรแกรม Adobe Photoshop 
          4.   วิธีการตกแต่งภาพกราฟิกแบบง่าย ๆ และการเปิดหน้างานใหม่ การบันทึกไฟล์งาน

 

  เข้าสู่บทเรียนต่อไปคลิก
Free Web Hosting