หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานก่อนสร้างเว็บไซต์
 

สาระสำคัญ

        ความหมายของคำหลักหรือคำสำคัญ (Key word) ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ หลักการออกแบบเว็บไซต์ที่ถูกต้อง เป็นความรู้เบื้องต้นที่ผู้เรียนควรทราบ เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
        1. มาตรฐานการเรียนรู้
            สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
            มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม
        2.   จุดประสงค์การเรียนรู้
        ด้านความรู้ (Knowledge)
           มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได้
        ด้านทักษะกระบวนการ (Procedure Skills)
            1. บอกความหมายของคำเกี่ยวกับเว็บไซต์ได้
            2. วิจารณ์เว็บไซต์ตามหลักวิชาการได้
        ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (Affective)
             1. ซื่อสัตย์สุจริต
             2. มีวินัย
             3. ใฝ่เรียนรู้
             4. มุ่งมั่นในการทำงาน
             5.  มีจิตสาธารณะ
        3.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
              1. ความสามารถในการสื่อสาร
              2. ความสามารถในการคิด
              3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
              4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
              5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
         4.   สาระการเรียนรู้
              1. คำจำกัดความพื้นฐาน 
              2. หลักการออกแบบเว็บไซต์

  เข้าสู่บทเรียนต่อไปคลิก
Free Web Hosting