ใบความรู้ที่ 9.1
เรื่องการอัพโหลดเว็
บไซต์

 การขอใช้พื้นที่ฟรีบนอินเตอร์เน็ต

        หลังจากที่เราได้สร้างเว็บเพจเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการนำเว็บไซต์ของเราขึ้นเผยแพร่บนโลกอินเตอร์เน็ต โดยเราจะต้องมีพื้นที่ว่างในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เผยแพร่เว็บเพจหรือที่เรียกว่า เครื่องผู้ให้บริการเครื่องอื่นมาเปิดดูเว็บไซต์ของเรา (Web Server) โดยเราสามารถติดต่อขอพื้นที่บนอินเตอร์เน็ตได้ 3 วิธี คือ
        1.     ติดตั้ง Web Server ด้วยตนเอง วิธีนี้ใช้เสียค่าใช้จ่ายสูงที่สุด เพราะเราต้องซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาจัดทำเป็นเครื่องให้บริการเอง นอกจากนั้นยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อเครื่อง Sever ของเรากับอินเตอร์เน็ตแบบตลอด 24 ชั่วโมง และจะต้องเป็นอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงจึงจะสามารถรองรับการบริการได้อย่างรวดเร็ว
        2.     ขอเช่าพื้นที่ใน Web Server ผู้อื่น หรือเรียกว่า Web Hosting เป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแบบที่ 1 เหมาะสำหรับผู้ที่มีงบประมาณในการจัดสร้างเว็บไซต์ โดยอาจจะจ่ายเงินเป็นรายเดือนหรือรายปีโดยการบริการแบบนี้จะสนับสนุนคุณสมบัติ ต่างๆ ตามงบประมาณ(Package) ที่เราได้ซื้อบริการ
       3.     ขอพื้นที่ฟรีใน Web Server เป็นการบริการที่เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นฝึกหัดการสร้างเว็บไซต์ของตัวเองก่อนซึ่งการขอพื้นที่บริการฟรีนี้จะมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันตามผู้ให้บริการ เช่น อาจจะติดป้ายโฆษณา หรือมีพื้นที่บริการจำกัด หรือมีความจำกัดในการติดต่อข้อมูล (Bandwidth) 
ขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ฟรีบนอินเตอร์เน็ต 
         เว็บไซต์ที่ให้พื้นที่ฟรีมีจำนวนมากทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ในที่นี้ขอใช้กรณีศึกษาการขอพื้นที่ในประเทศไทย ดังนี้
กรณีศึกษาการขอพื้นที่บริการฟรี http://www.freewebhostingarea.com/


        ภาพที่ 9.1 การขอพื้นที่บริการฟรี 
        กรอกช่อง Free subdomain hosting

 

        ภาพที่ 9.2 กรอกช่อง www. Free subdomain hosting

        เลือก EU5.org - Account Manager (แนะนำ)
        

        ภาพที่ 9.3 เลือก EU5.org - Account Manager
        
       
        ภาพที่ 9.4 Account Information
        เมื่อได้ชื่อเว็บเพจจะแสดงหน้าจะปรากฏหน้าต่างเว็บไซต์ที่ให้สมัครฟรีพื้นที่อินเตอร์เน็ต
ดังตัวอย่างนี้ และให้ save เก็บไว้กับลืม

Welcome to FreeWebHostingArea.com!
Dear user, your account sysp.eu5.org was successfully activated on eu5.org server.
Your address is http://sysp.eu5.org and you can visit/update your site right now.
Add an index page (examples: index.html or index.php) and put your files directly on root. No public_html folder required.
Be sure that your account has minimum 1hit per month. Inactive accounts are deleted at the end of month.
Account Manager:
You're hosted on eu5.org server. Account Manager is located at http://eu5org.freewebhostingarea.com/.
Username: sysp.eu5.org
Password: soc12345   (ตัวอย่าง)
If you have accounts created on more than one server, see http://www.freewebhostingarea.com/members/.
Some scripts require server path. Yours is /home/vhosts/sysp.eu5.org.
Your Personal FTP Information:
FTP Server/Host:   eu5.org
FTP Login/Username:         sysp.eu5.org
FTP PassWord:      soc12345   (ตัวอย่าง)
To upload your files go to our Web based FTP client (recommended), located at http://eu5org.freewebhostingarea.com/ftp/.
Once logged in, you will be able to create a new dirnew file, to upload a zip archive and have it unzippedautomatically, to edit your files, to select files and download them as .zip, to copymovedeleterenamechmod(change permissions), search anything under your account, ability to see and edit dot files like .htaccess. With a normal ftp program you will not be able to do this.
For a complete list of features see http://eu5org.freewebhostingarea.com/ftp/help.html.
MySQL database Information:
You will get a limited number of free databases per account. But you can create other accounts and get as many free databases as you want.
ATTENTION!!! MySQL databases must be activated @ Account Manager >> Hit Create DB button.
MySQL HostName is localhost only. We don't allow external connections.
phpMyAdmin is located at http://eu5org.freewebhostingarea.com/pma/. Log in using MySQL username.
PhpMyAdmin (PMA) is a tool that will help you to administer your database. You don't have privileges to create a database with PMA because, as said before, databases must be created @ Account Manager using Create DBbutton.
Database details (db name, username) will be provided at Account Manager once you create the database.
Other features at Account Manager
One click Autoinstaller for PhpBB3, SMF, WordPress, Joomla, Drupal (with Clean URLs preenabled), Moodle.
One click database backup
& One click database importManage DB
button (available after you create a database) >> then choose Backup DB or Import DB buttons
Configure PHP
you can turn on/off Register GlobalsMagic Quotes gpcAllow_url_include variables.
safe_mode is automatically turned off few hours after account creation.
Reset Account
useful if you want to delete all files/databases under your account.
Fix Ownership
some files are created with apache permissions (e.g. unpack an archive, php scripts) and you're not able to edit/delete them. This feature will fix permissions and you will be able to manipulate all files under your account.
Free hit tracker (web counter)
Sign up @ http://www.1FreeCounter.com then just insert the code into your pages.
We have full support for mod_rewrite or dot files (.htaccess, .htpasswd).
Attention!! A wrong .htaccess file can block your site and instead you will see a
500 internal server error.
With .htaccess you're able to set custom error pages.
ErrorDocument 404 /404.html
ErrorDocument 403 /403.html

404.html - not found errors
403.html - forbidden errors
enable indexes using:
Options +Indexes
IndexOptions FancyIndexing

turn on/off php variables:
php_flag display_errors On
php_flag register_globals On
block sites using:
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^http://.*badsite\.com [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^http://.*otherbadsite\.com [NC]
RewriteRule .* - [F]

note the OR if you want to add block more than one domain.
block IPs using:
order allow,deny
deny from 192.168.0.101
deny from 10.0.0.
allow from all

first example 192.168.0.101, you block that particular ip
second example 10.0.0., you block all ips starting with 10.0.0.
block an ISP or a particular user coming from an ISP:
order allow,deny
deny from 
bad-isp.com
deny from 
user.other-bad-isp.com
allow from all

Attention!! Use a very hard to guess password to prevent your account being hacked. Also, install only new and optimized scripts. Take care with full permissions 777!!! For security reasons, set permissions for script configuration file to 644.
You will find a lot of useful information if you check our FAQ Section.
For latest news follow us at TWITTER.
Our service is ad free for small sites. To support us so we can offer a quality service, upgrade your account at http://www.freewebhostingarea.com/removeads.html.
Thank you for using our services,
Free Web Hosting Area.com

      
 

 

 


    
           ภาพที่ 9.5 สมัครฟรีพื้นที่ Free Web Hosting เสร็จเรียบร้อย

การติดตั้งกระดานข่าว (Webboard)
         กระดานข่าวมีไว้สำหรับแรกเปลี่ยนข่าวสารหรือสาระน่ารู้ต่างๆ  การติดตั้งกระดานข่าวมีผู้ให้บริการฟรีมากมายหลายเว็บไซต์ สำหรับการสมัครกระดานข่าวได้นำตัวอย่างมาจากเว็บไซต์ของ Thaimisc.com ซึ่งได้ให้บริการลูกเล่นที่ใช้สำหรับตกแต่งเว็บเพจฟรีหลายอย่าง  สามารถทำได้ตามขั้นตอนในรูปหลังจากคลิก Submit แล้ว รอ อีเมลล์ตอบรับแล้วนำลิงค์ที่ได้ไปใช้ในเว็บเพจเราได้ทันที
การติดตั้งสมุดเยี่ยมชม (Guest Book)
        สมุดเยี่ยมชมมีไว้สำหรับให้ผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์เราได้ลงนามหรือเขียนข้อความรวมทั้งการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ  สมุดเยี่ยมชมมีเว็บไซต์ที่ให้บริการฟรีมากมายหลายเว็บไซต์ สำหรับการสมัครสมุดเยี่ยมชมได้นำตัวอย่างมาจากเว็บไซต์ของThaimisc.comโดยให้กรอกข้อความให้ครบถ้วนตามรูป
คลิก Submit  แล้วนำลิงค์ไปใช้ในโปรแกรม Dreamweaver 8 ได้ทันที
การนำข่าวไปติดที่หน้า Home page
        ข่าวที่นำไปติดจะมีทั้งข่าวการเมือง  บันเทิง การศึกษา กีฬาและอื่นๆ ซึ่งจะมีการอัพเดตข่าวทุกชั่วโมงหรือทุกวันขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ที่ให้บริการฟรี
ขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้กระดานข่าวฟรี  
กรณีศึกษา http://www.thaimisc.com 
       1.      เข้าเว็บไซต์ http://www.thaimisc.com คลิกหัวข้อ Free Webboard จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ แสดงคุณสมบัติของเว็บบอร์ด
 

  ภาพที่ 9.6 ขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้กระดานข่าวฟรี  
        2.     นำเมาส์ไปคลิกเลือก Free Webboard และเลือก Sign Up เพื่อสมัครและลงทะเบียนฟรีเว็บบอร์ดหรือกระดานสนทนา

 

        ภาพที่ 9.7 เลือก Sign Up 
        3.     กรอกรายละเอียดในช่องว่างโดยให้กรอกตามความเป็นจริง
        4.     เมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำเมาส์ไปคลิก    เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
 

        ภาพที่ 9.8 คลิก submit เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
          5.     จะปรากฏหน้าต่างการต้อนรับเข้าสู่ Webboard และรายละเอียดการลงทะเบียนขั้นตอนนี้เราสามารถคลิกเข้าไปยังเว็บบอร์ดได้เลย ดังภาพ และสามารถ Copy ที่อยู่เว็บบอร์ดไปใส่ในส่วนลิงค์ในหน้าเว็บเพจของเราที่ต้องการลิงค์หาเว็บบอร์ด        

ภาพที่ 9.9 หน้าต่างการต้อนรับเข้าสู่ Webboard 

การขอบริการตัวนับผู้เข้าชมเว็บไซต์   

        บริการตัวนับผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือเรียกอีกอย่างว่า Counter เป็นโปรแกรมที่ใช้นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา ว่ามีผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรามากเพียงใด 
ขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้บริการตัวนับผู้เข้าชมเว็บไซต์ฟรี 
กรณีศึกษาจาก http://www.pax.com 
        1.     เปิดโปรแกรม Internet Explorer ขึ้นมาแล้วพิมพ์ URL http://www.pax.com ในช่อง Address ดังภาพ

        ภาพที่ 9.10 พิมพ์ URL

        2.     จะปรากฏหน้าต่างฟรี Hit Counter ขึ้นมา ดังภาพด้านล่าง จากนั้นคลิก Register เพื่อลงทะเบียนของใช้บริการตัวนับผู้เข้าชมเว็บไซต์ฟรี 
 

        ภาพที่ 9.11 หน้าต่างฟรี Hit Counter
        3.     จะปรากฏหน้าต่างการลงทะเบียน ให้เรากรอกรายละเอียดผู้ใช้งาน

        ภาพที่ 9.12 หน้าต่างการลงทะเบียน
        4.     กรอกชื่อและที่อยู่ของเว็บไซต์ของเราจากนั้นคลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลงทะเบียนและรับ Code เพื่อนำไปใส่ในหน้าเว็บไซต์ของเรา ดังภาพด้านล่าง

        ภาพที่ 9.13 ยืนยันการลงทะเบียนและรับ Code
        5.     การลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแต่ทางเว็บเซิร์ฟเวอร์จะส่งอีเมล์ไปยังอีเมล์ของเราและให้เรายืนยันการลงทะเบียนอีกครั้งทางอีเมล์

              
        ภาพที่ 9.14 การลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย

        6.     เข้าไปในอีเมล์กล่องขาเข้า ยืนยันการลงทะเบียน
 

        ภาพที่ 9.15 เข้าอีเมล์กล่องขาเข้า ยืนยันการลงทะเบียน
 

        ภาพที่ 9.16 ยืนยันการลงทะเบียน
        7.     ไปแก้ไขงานในโปรแกรม Dreamweaver คลิก Split คือ แยกระหว่าง การออกแบบ กับโค๊ด จากนั้นวางโค๊ดที่ คัดลอกมาลงในหน้าเว็บเพจ ดังภาพ

       
        ภาพที่ 9.17 คัดลอกมาลงในหน้าเว็บเพจ

การนำเว็บไซต์ขึ้นสู่อินเตอร์เน็ต
        หลังจากได้ขอบริการพื้นที่ฟรีบนอินเตอร์เน็ตแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การนำไฟล์ HTML 
หรือเว็บเพจ ที่สร้างเสร็จแล้วไปยังเครื่องผู้ให้บริการ (Server) โดยในปัจจุบันผู้ให้บริการพื้นที่ฟรีบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้กำหนดวิธีการนำเว็บเพจของสมาชิกขึ้นไปสู่เครื่องผู้ให้บริการ หรือที่เรียกว่าอัพโหลด (Upload) 
การนำไฟล์ขึ้นโดยผ่านหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ (File Manager) 
        วิธีนี้จะดำเนินการจัดการเว็บไซต์ของเราผ่านเว็บบราวเซอร์ (Web Browaser) นำไฟล์ขึ้นสร้างและลบห้องเก็บไฟล์ในเว็บไซต์ ลบไฟล์ในเว็บไซต์ เป็นต้น วิธีนี้มีข้อจำกัดหลายอย่างในการที่จะนำไฟล์เว็บเพจของเราขึ้นไปยังเครื่องผู้ให้บริการ (Server) คือ จำกัดจำนวนไฟล์ที่จะนำขึ้น (Upload) เช่น นำไฟล์ต่างขึ้นไปได้ทีละ 5 ไฟล์ เป็นต้น จำกัดขนาดของไฟล์ที่จะนำขึ้น เช่น ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 700 KB  เป็นต้น 

วิธีการใช้งาน

        1.     เปิดโปรแกรม FileZilla Client ขึ้นมา
 

         ภาพที่ 9.18 คัดลอกมาลงในหน้าเว็บเพจ
        2.     เข้าที่เมนู File > Site Manager
        3.     คลิกปุ่ม New Site
        4.     ตั้งชื่อ Site (กำหนดเป็นอะไรก็ได้)
 

        ภาพที่ 9.19 กำหนดตั้งชื่อ Site
        5.     ช่อง Host: ให้ใส่ชื่อโดเมนของคุณ หรือในกรณีที่ยังไม่จดโดเมนให้ใส่เป็นเลขไอพีของโฮสติ้ง

         ภาพที่ 9.20 ใส่ชื่อโดเมน
         6. เลือก Logon Type เป็น Normal และกรอก Username และ Password ของ          โฮสติ้งที่ได้รับทางอีเมล

        ภาพที่ 9.21 ใส่ชื่อโดเมน    
        7.     เข้าแถบ Charset แล้วเลือก Force UTF-8 คลิกปุ่ม Connect

        ภาพที่ 9.22 แถบ Charset            
        8.     UTF-8 คลิกปุ่ม Connect

        ภาพที่ 9.23 UTF-8
        9.     double-click ที่ชื่อโฟลเดอร์ domains ด้านขวามือ

        ภาพที่ 9.24 โฟลเดอร์ domains 
        10.    double-click ที่โฟลเดอร์ที่เป็นชื่อโดเมน

       
        ภาพที่ 9.25 โฟลเดอร์ที่เป็นชื่อโดเมน
        11.    double-click ที่โฟลเดอร์ชื่อ public_html 

ภาพที่ 9.26 โฟลเดอร์ชื่อ public_html 
12.       ลากไฟล์และโฟลเดอร์ที่ต้องการอัพโหลด จากบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไปวางที่โฮสติ้งทางฝั่งขวามือ

        ภาพที่ 9.27 ลากไฟล์และโฟลเดอร์ที่ต้องการอัพโหลด
        13.    แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ และครั้งถัดๆไป คุณไม่จำเป็นต้องกรอกค่าทั้งหมดใหม่ แต่สามารถเข้าที่ Site Manager แล้วเลือก Site ที่คุณบันทึกไว้ แล้วคลิกปุ่ม Connect เพื่อเริ่มใช้งานได้ทันที

  เข้าสู่บทเรียนต่อไปคลิก
Free Web Hosting