ใบความรู้ที่ 5.1
เรื่องการตกแต่งเว็บเพ็จด้วยรูปภาพและการสร้างตาราง

การตกแต่งเว็บเพ็จด้วยรูปภาพ
        1. ลักษณะของภาพกราฟิกในเว็บเพจ
            สิ่งต้องคำนึงถึงในการเลือกรูปภาพ ภาพกราฟิกหรือรูปภาพที่นำมาประกอบเนื้อหาใน  เว็บเพจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจ
เรื่องราวที่นำเสนอมากยิ่งขึ้นและช่วยให้เว็บเพจมีสีสันสวยงามน่าอ่านการนำภาพกราฟิกมาประกอบเว็บเพจ มีสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงหลัก ๆ ดังนี้
      1.  ความแตกต่างกันของระบบคอมพิวเตอร์
      2.  การเลือกใช้ชนิดของเบราว์เซอร์
      3.  กำหนดหน่วยวัดมาตรฐานของภาพให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
      4.  ความละเอียดของรูปภาพ
      5.  ขนาดของไฟล์ภาพ
        ชนิดของรูปภาพ การนำภาพกราฟิกมาใช้ในเว็บเพจนิยมใช้ภาพ 3 ฟอร์แมต (นามสกุล) คือ .gif,.jpg,.png ซึ่งมีรายละเอียดของภาพแต่ละชนิด ดังนี้
        ภาพ  GIF (Graphic Interchange Format) สามารถแสดงผลบนเบราว์เซอร์ได้ทุกชนิดมักเป็นรูปที่มีสีพื้นเป็นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยมีการไล่สี เช่น โลโก้และรูปการ์ตูนต่าง ๆ
        ภาพ  JPEG (Joint Photographic Experts Group) สามารถแสดงผลบนเบราว์เซอร์ได้ทุกชนิดเช่นกัน ส่วนใหญ่มักจะเป็นภาพถ่าย หรือภาพที่มีรายละเอียดสีมาก ๆ
        ภาพ PNG (Portable Network Graphic) พัฒนาขึ้นมาใช้งานบนเบาวเซอร์ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ความนิยมมากนักเมื่อเทียบกับไฟล์ .gif และ .jpg
        2. การเตรียมรูปภาพ การเลือกภาพให้เหมาะสมกับเว็บเพจ
        ภาพกับเว็บเพจควรออกแบบให้เหมาะสมในแต่ละคอลัมน์ควรมีภาพประกอบอย่างน้อย 1ภาพ แต่ถ้าเนื้อหายาวมาก ก็ควรเพิ่มภาพให้มากขึ้นเพื่อพักสายตาผู้อ่าน
        สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกภาพ มีดังนี้
              จำนวนภาพ ขนาดภาพ ความสวยงามของภาพ และการใส่รูปภาพการนำรูปภาพมาใช้งานในเว็บเพจ
             1.    วางเคอร์เซอร์ลงบนเว็บเพจ บริเวณที่ต้องการแทรกภาพ
             2.    คลิกปุ่ม Insert แล้วเลือกคำสั่ง    (Image)
 

              ภาพที่ 5.1 การแทรกภาพ
             3.    เลือกภาพที่ต้องการนำมาแทรกในเว็บเพจ ซึ่งสามารถดูตัวอย่างภาพได้โดยคลิก
             4.    คลิกปุ่ม OK
 

             ภาพที่ 5.2 ภาพที่ต้องการนำมาแทรกในเว็บเพจ
        3.   การปรับขนาดรูปภาพ
             เมื่อนำรูปภาพมาวางในเว็บเพจแล้ว หากมีขนาดไม่เหมาะสม เช่น รูปมีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไป เราสามารถปรับขนาดรูปภาพเพื่อให้มีขนาดพอดีกับ
หน้าเว็บเพจซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
              1.  คลิกเลือกรูปที่ต้องการปรับขนาด
             2.  คลิกเลื่อนเมาส์ที่ขอบของภาพและย่อหรือขยายขนาดโดยกดปุ่ม < Shift > ค้างไว้จะเป็นการปรับขนาดตามสัดส่วนเดิม หรือปรับค่าตัวเลขขนาดภาพตามต้องการใน
Property Inspectoc
 

             ภาพที่ 5.3 การปรับขนาดรูปภาพ
        4.   การจัดวางรูปภาพ
             เมื่อได้นำรูปภาพมาใส่ลงในเว็บเพจแล้ว สามารถจัดวางรูปในลักษณะต่าง ๆ เช่น 
ชิดซ้าย ตรงกลาง หรือชิดขวาก็ได้ โดยการจัดวางรูปภาพมีขั้นตอนดังนี้
              
             ภาพที่ 5.4 การจัดวางรูปภาพ
             1. คลิกเลือกรูปที่ต้องการจัดรูปแบบ
             2. คลิกเลือกปุ่มเพื่อจัดวางให้เหมาะสมกับหน้าเว็บเพจ
 

ภาพที่ 5.5 ปุ่มเพื่อจัดวางให้เหมาะสม

   (Align Left) สำหรับวางรูปชิดซ้าย

ภาพที่ 5.6 สำหรับวางรูปชิดซ้าย
  (Align Center) สำหรับวางรูปตรงกลาง
 

ภาพที่ 5.7 สำหรับวางรูปตรงกลาง
  (Alight Right) สำหรับวางรูปชิดขวา

ภาพที่ 5.8 สำหรับวางรูปชิดขวา
        5.   การตกแต่งรูปภาพให้สวยงาม การใส่กรอบให้รูปภาพ
             1.  คลิกเลือกรูปที่ต้องการใส่กรอบ
             2.  กำหนดความหนาของกรอบลงในช่อง  Border
 

ภาพที่ 5.9 กำหนดความหนาของกรอบลงในช่อง  Border
               3.  คลิกเมนู  File >> Save  เพื่อบันทึกเว็บเพจ จากนั้นกดปุ่ม  < F12 > เพื่อทดสอบกับเบราว์เซอร์

           ภาพที่ 5.10 กดปุ่ม  < F12 > เพื่อทดสอบกับเบราว์เซอร์
        6.   การกำหนดระยะห่างของรูป
             1.    คลิกเลือกรูปที่ต้องการกำหนดระยะห่าง
             2.    ในหน้าต่าง  Properties Inspector  ในช่อง  V space  พิมพ์ตัวเลขสำหรับกำหนดระยะห่างในแนวตั้ง  และที่ช่อง  H space 
             3.    พิมพ์ตัวเลขสำหรับกำหนดระยะห่างในแนวนอน
 

          ภาพที่ 5.11 กำหนดระยะห่างในแนวนอน
             4.    รูปจะมีระยะห่างเปลี่ยนแปลงไปตามค่าที่กำหนด
        7.   การปรับความคมชัดให้กับภาพ
             ในกรณีที่ภาพประกอบที่เตรียมไว้แทรกในเว็บเพจยังไม่คมชัดเท่าที่ควรและไม่ต้องการเสียเวลาเข้าไปปรับแต่งในโปรแกรมกราฟิก 
อีกทางเลือกหนึ่งคือการปรับแต่งความคมชัดของภาพจาก Properties Inspector ใน Dreamweaverได้โดยตรง ดังนี้
             1.    คลิกภาพที่ต้องการปรับความคมชัด
 

             ภาพที่ 5.12 คลิกภาพที่ต้องการปรับความคมชัด
             2.    คลิกปุ่ม     (Sharpen) ที่ Properties Inspector

ภาพที่ 5.13 คลิกปุ่ม     (Sharpen)   
             3.    คลิกเลื่อนเพื่อเลือกระดับความคมชัด ซึ่งดูภาพตัวอย่างผลลัพธ์ในภาพได้

             ภาพที่ 5.14 คลิกเลื่อนเพื่อเลือกระดับความคมชัด 
             4.    เมื่อได้ระดับความคมชัดแล้ว คลิกปุ่ม OK ภาพที่ได้จากการปรับความคมชัดจะปรากฏขึ้น
        8.   การปรับความสว่างให้กับภาพ               
             1.    คลิกภาพที่ต้องการปรับความสว่างและคอนทราสต์

             ภาพที่ 5.15 คลิกเลื่อนเพื่อเลือกระดับความคมชัด 
             2.    คลิกปุ่ม   (Brightness and Contrast)  ที่  Properties Inspector

             ภาพที่ 5.16 คลิกเลื่อนเพื่อเลือกระดับความคมชัด 
             3.    คลิกเลื่อนเพื่อเลือกระดับความสว่าง ซึ่งดูภาพตัวอย่างผลลัพธ์ในภาพได้
             4.    คลิกเลื่อนเพื่อเลือกระดับคอนทราสต์               
                   

ภาพที่ 5.17 คลิกเลื่อนเพื่อเลือกระดับคอนทราสต์

             5.    เมื่อได้รับความสว่างและคอนทราสต์แล้ว  คลิกปุ่ม OK
             6.   ภาพที่ได้จากการปรับความสว่างและคอนทราสต์จะปรากฏขึ้น
        9.   การใส่รูปภาพเป็นฉากหลัง
             1.    คลิกที่ปุ่ม Page Properties หรือกดปุ่ม < Ctrl + J > เพื่อเปิดหน้าต่าง Page Properties
 

             ภาพที่ 5.18 เปิดหน้าต่าง Page Properties
             2.    คลิกที่หัวข้อ Appearance
             3.    คลิกที่ปุ่ม Browse
 

              ภาพที่ 5.19 คลิกที่หัวข้อ Appearance
             4.    เลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการนำมาเป็นฉากหลัง
         

             ภาพที่ 5.20 เลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการนำมาเป็นฉากหลัง
             5.    คลิกที่ปุ่ม OK
             6.    คลิกที่ปุ่ม OK ที่หน้าต่าง Page Properties อีกครั้ง
   

ภาพที่ 5.21 คลิกที่ปุ่ม OK ที่หน้าต่าง Page Properties
การสร้างตาราง

  1. ลักษณะตารางบนเว็บเพจ

          ตาราง (Table) ประกอบด้วยแถว (Row) และคอลัมน์ (Column) ใช้สำหรับแสดงข้อมูลที่ต้องการจัดลำดับ จัดเรียงเนื้อหา และจัดหมวดหมู่ เพื่อความเป็นระบบระเบียบ สะดวกในการค้นหา แก้ไขและนำไปใช้งาน

        ภาพที่ 5.22 ลักษณะตารางบนเว็บเพจ
         การนำเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบเว็บเพจมีประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะถ้าเป็นข้อมูลตัวเลข  สถิติ มูลค่า และราคาสินค้า ซึ่งช่วยให้ผู้ชมเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน  ตลอดจนสามารถเปรียบเทียบข้อมูลที่หาได้อย่างรวดเร็วภายในตารางนอกจากจะใส่ข้อความแล้ว ยังสามารถใส่รูปภาพ ภาพกราฟิก วัตถุตารางซ้อนตาราง  ตกแต่งตารางด้วยสีสันต่าง ๆ และใส่ภาพพื้นหลังได้สวยงาม
        2. วิธีสร้างตารางบนเว็บเพจ
           การสร้างตารางบนเว็บเพจ มีขั้นตอน ดังนี้
           1.  เปิดเอกสารที่ต้องการจะสร้างตาราง

            ภาพที่ 5.23 เปิดเอกสารที่ต้องการจะสร้างตาราง
              2. เลือกเมนู Insert >> Table 
              3. หรือเลือกเครื่องมือ   (Table) ที่กลุ่มเครื่องมือ Common หรือกลุ่มเครื่องมือ Layout 
 

            ภาพที่ 5.24 เลือกกลุ่มเครื่องมือ Common

    ภาพที่ 5.25 เลือกเครื่องมือ(Table) 
              4. หรือใช้แป้นพิมพ์ < Ctrl > + < T > จะได้หน้าต่าง Table ดังรูป

 

            ภาพที่ 5.26 แป้นพิมพ์ < Ctrl > + < T >
               5. เลือกลักษณะของตาราง ดังนี้
                6. กำหนดค่าต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น สร้างตารางแบบ 3 แถว 4 คอลัมน์ เมื่อคลิกปุ่ม OK จะได้ตารางลักษณะนี้
 

        ภาพที่ 5.27 กำหนดค่าต่าง ๆ ตามที่ต้องการ
        3. การใส่ข้อมูลในตาราง
           ตารางที่สร้างเสร็จแล้วสามารถใส่ข้อมูลลงไปได้ 2 ประเภทหลัก ๆ คือ ข้อมูลข้อความและข้อมูลรูปภาพหรือวัตถุ
        ข้อมูลข้อความ
           ข้อมูลข้อความ หมายรวมถึงตัวอักษร ตัวเลข อักษรพิเศษ หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ มีวิธีการใส่ในตาราง  ดังนี้
           1. คลิกที่เซลล์ที่จะใส่ข้อความ เคอร์เซอร์จะปรากฏอยู่ในช่องเซลล์นั้น
           2. พิมพ์ข้อความลงไปเหมือนโปรแกรมเวิร์ด
           3. ถ้าข้อความยาวมาก ๆ ให้กดแป้น < Enter >
           4. ถ้าต้องการพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมในเซลล์ใด ก็คลิกที่เซลล์นั้น ๆ และพิมพ์ข้อมูลได้ทุกเซลล์
 

           ภาพที่ 5.28 กำหนดค่าต่าง ๆ ตามที่ต้องการ

ข้อมูลรูปภาพ
           การใส่รูปภาพในเซลล์มีวิธีการเหมือนกับการใส่ภาพในเว็บเพจ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
           1. คลิกที่ช่องเซลล์ที่ต้องการจะใส่รูปภาพ
           2. คลิกที่เครื่องมือรูปภาพ หรือคำสั่ง Insert >> Image
           3. จะได้หน้าต่าง Select Image Source เลือกรูปภาพที่ต้องการแล้วคลิก OK 
           4. ภาพจะแทรกในเซลล์นั้นทันที
           5. ปรับขนาดของภาพให้เหมาะสมกับตาราง
 

            ภาพที่ 5.29 คำสั่ง Insert >> Image
        4.  การปรับขนาดของตาราง
           ถ้าตารางหรือเซลล์มีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไปจนทำให้ข้อความ หรือรูปภาพไม่ได้สัดส่วนตามที่ต้องการ ควรปรับขนาดของตารางให้เหมาะสม ดังนี้
           1. ปรับขนาดแถว เลื่อนเมาส์มาตรงเส้นแนวนอน เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป    คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากย่อหรือขยายแถว
 

            ภาพที่ 5.30 ปรับขนาดแถว
           2. ปรับขนาดคอลัมน์ เลื่อนเมาส์มาตรงเส้นแนวนอน เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป   คลิกค้างไว้แล้วลากย่อหรือขยายคอลัมน์

          ภาพที่ 5.31 ปรับขนาดคอลัมน์
           3. การขยายทั้งตารางให้เลื่อนเมาส์มาที่ปุ่มจับด้านขวามือล่างสุดของตาราง เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปลูกศรสองหัวเฉียง ๆ   คลิกและลากเพื่อย่อหรือขยายตารางทั้งหมด

            ภาพที่ 5.32 การขยายทั้งตาราง
        5.  การปรับแต่งรายละเอียดของตาราง
          การปรับแต่งรายละเอียดหรือคุณสมบัติของตาราง  เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานนั้นทำได้โดยใช้  Properties Inspector การปรับตารางด้วย  Properties Inspector
          เมื่อคลิกเลือกตารางที่ Properties Inspector ขึ้นมาจะปรากฏคุณสมบัติของตารางขึ้นมา สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ
 

            ภาพที่ 5.33 การขยายทั้งตาราง
        6. การปรับตารางด้วยเมนูคำสั่ง
           การใช้เมนูคำสั่งในการปรับตาราง มีวิธีการทำ ดังนี้
           1. คลิกที่เมนู Modify แล้วเลือกคำสั่งย่อย Table
          2. หรือคลิกขวาที่ตาราง จะได้เมนูลัด เลือกคำสั่งย่อย Table
 

            ภาพที่ 5.34 การปรับตารางด้วยเมนูคำสั่ง

            ภาพที่ 5.35 คลิกขวาที่ตาราง
       

7.  การจัดเรียงข้อมูลในตาราง
           ข้อมูลในตารางโดยเฉพาะข้อมูลตัวอักษรที่พิมพ์เข้าไป ในครั้งแรกอาจจะพิมพ์ลงไปในค่าเซลล์โดยไม่ได้เรียงลำดับ แต่ถ้าต้องการเรียงลำดับข้อมูล เช่น เรียงลำดับตัวอักษร เรียงค่าจากน้อยไปมาก หรือจากมากไปน้อย ก็สามารถทำได้ ดังนี้
           1. คลิกเลือกตารางที่ต้องการจัดเรียงข้อความ
           2. เลือกคำสั่ง Commands >> Sort Table …
 

           ภาพที่ 5.36 คำสั่ง Commands >> Sort Table
            3.  จะได้หน้าต่าง Sort Table เพื่อกำหนดรายละเอียด ดังนี้
               Sort by     เรียงลำดับโดย ให้เลือกคอลัมน์แรกที่จะนำมาเรียงลำดับ
               Order       ลักษณะการเรียง เช่น เรียงตามตัวอักษร จากน้อยไปหามาก
               Then by    แล้วเรียงลำดับตาม เลือกคอลัมน์ที่จะนำมาเรียงลำดับอื่น ๆ
               Options     ตัวเลือกเพิ่มเติมการเรียง
           4. เลือกรูปแบบการเรียงตามที่ต้องการ เช่น เรียงจากน้อยไปหามาก ตามลำดับตัวอักษร

 

            ภาพที่ 5.37 เลือกรูปแบบการเรียงตามที่ต้องการ

8. การจัดการกับแถว คอลัมน์ และเซลล์
            การแทรกแถว
           1. คลิกขวาที่ตำแหน่งที่ต้องการจะแทรกแถว
           2. จะได้เมนูลัด เลือกคำสั่ง Table  >> Insert Row
           3. จะมีแถวเพิ่มมาให้ 1 แถว
 

            ภาพที่ 5.38 คลิกขวาที่ตำแหน่งที่ต้องการจะแทรกแถว
 

            ภาพที่ 5.39 การแทรกแถว
        9. การแทรกคอลัมน์
           1. คลิกขวาที่ตำแหน่งที่ต้องการจะแทรกคอลัมน์
           2. จะได้เมนูลัด เลือกคำสั่ง Table >> Insert Column
 

            ภาพที่ 5.40 คลิกขวาที่ตำแหน่งที่ต้องการจะแทรก
 

            ภาพที่ 5.41 การแทรกคอลัมน์
        10.  การแทรกหลายแถวและคอลัมน์
             ถ้าต้องการแทรกแถวและคอลัมน์จำนวนมากในคราวเดียวกัน มีวิธีการทำ ดังนี้
             1. คลิกขวาที่ตำแหน่งที่ต้องการแทรกแถวหรือคอลัมน์
             2. เลือกคำสั่ง Table >> Insert Rows or Columns
             3. จะได้หน้าต่าง Insert Rows or Columns
 

            ภาพที่ 5.42 การแทรกหลายแถวและคอลัมน์
               4. ระบุจำนวนแถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม OK
        11.    การลบแถวและคอลัมน์
               1. คลิกเลือกแถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการจะลบ
               2.  กดแป้น < Delete> หรือแป้น < Backspace >
               3. หรือคลิกขวาเลือกเมนูลัด แล้วเลือกคำสั่ง Table >> Delete Row หรือ Delete Column
  

            ภาพที่ 5.43 การลบแถวและคอลัมน์
        12.  การรวมเซลล์ (Merge Cell)
             เซลล์ที่อยู่ในตารางสามารถรวมกันได้ เรียกว่า Merge Cells มีวิธีดังต่อไปนี้
             1. เลือกเซลล์ที่จะรวมเข้าด้วยกัน
             2. คลิกขวาในตาราง แล้วเลือกคำสั่ง Table >> Merge Cells
             3. เซลล์ที่เลือกไว้จะรวมกันเป็นเซลล์เดียว
 

            ภาพที่ 5.44 เลือกเซลล์ที่จะรวมเข้าด้วยกัน

 

            ภาพที่ 5.45 การรวมเซลล์ (Merge Cell)
        13.    การแบ่งเซลล์ (Split Cell)
               1. คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการ
               2. คลิกขวาแล้วเลือกคำสั่ง Table >> Split Cells
               3. จะปรากฏหน้าต่าง Split Cell ซึ่งกำหนดรายละเอียดดังนี้
                             Split cell into Rows
                             Split cell into Columns
 

            ภาพที่ 5.46 การแบ่งเซลล์ (Split Cell)

        14.    การตกแต่งตาราง
                การใส่สีพื้นและเส้นขอบตาราง
               1. คลิกเลือกตารางหรือช่องเซลล์ที่ต้องการจะใส่สีพื้นหลังและเส้นขอบ
               2. คลิกเลือก   จะแสดงถาดสีจำนวนมาก
               3. คลิกเลือกสีที่ต้องการ
 

            ภาพที่ 5.47 . คลิกเลือก 

            ภาพที่ 5.48 การตกแต่งตาราง

            ภาพที่ 5.49 คลิกเลือกสีที่ต้องการ
               4. การสีของเส้นขอบให้คลิกที่ จะได้ถาดสีขึ้นมา คลิกเลือกสีที่ต้องการ (ควรกำหนดขนาดของเส้นขอบที่ช่อง   ถ้าเป็น 0 จะไม่แสดงสีเส้นขอบ)
 

            ภาพที่ 5.50 การสีของเส้นขอบให่้คลิกที

15.    การใส่ภาพพื้นตาราง
               1. คลิกเลือกตารางทั้งตาราง หรือเลือกบางเซลล์ก็ได้
               2. คลิกที่ปุ่ม   ของช่อง  Bg Image 
               3. จะได้หน้าต่าง Select Image Source คลิกเลือกภาพที่ต้องการจะนำไปสร้างพื้นหลังเสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK
 

            ภาพที่ 5.51 การใส่ภาพพื้นตาราง
 

            ภาพที่ 5.52 ภาพที่ต้องการจะนำไปสร้างพื้น
               4. ภาพที่นำไปสร้างจะถูกนำไปสร้างเป็นพื้นหลังทันที
        16.    การเปลี่ยนขนาดเส้นตาราง
          เส้นตารางที่สร้างไว้นั้น หากไม่ต้องการแสดงผลบน Browser ก็สามารถสั่งให้ซ่อนเส้นตาราง หรือจะเปลี่ยนขนาดของเส้นให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงก็ได้

  1. คลิกเลือกตารางหรือเส้นตารางที่ต้องการจะเปลี่ยนขนาดเส้นขอบ

          ภาพที่ 5.53 เปลี่ยนขนาดเส้นขอบ

2. ถ้าต้องการซ่อนเส้นขอบให้เปลี่ยนเป็นเลข 0

            ภาพที่ 5.54 ซ่อนเส้นขอบให้เปลี่ยนเป็นเลข 0
               3.   แล้วคลิกพื้นที่ใด ๆ ของตาราง เส้นตารางจะถูกซ่อนไว้ แต่ยังคงมีตารางอยู่ โดยจะแสดงเป็นเส้นประ และจัดการกับตารางได้ตามปกติ

           ภาพที่ 5.55 ตารางจะถูกซ่อนไว้
               4.   ถ้าต้องการเปลี่ยนขนาดของตารางให้แก้ไขตัวเลขในช่อง Border เช่น 1 2 3

            ภาพที่ 5.56 เปลี่ยนขนาดของตารางให้แก้ไขตัวเลขในช่อง Border เช่น 1 2 3

  เข้าสู่บทเรียนต่อไปคลิก
Free Web Hosting