Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ที่ตั้ง: โรงเรียนสงวนหญิง 134 ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี Tel: 035-521659,035-521631 Fax:035-525568 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 9

 

<<สถิติเยี่ยมชม>>
Load Counter
เริ่มใช้วันที่ 8 เมษายน 2556
ขณะนี้เวลา

 
ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการระหว่างรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง31101
เรื่อง การสร้าง Web site และรายวิชาสังคมศึกษา 3 ส32101   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

คำนำหน้า

ชื่อ

ชื่อสกุล

ชั้น

เลขที่

เว็บไซต์นักเรียน

Email

สถานะการตรวจงาน

นางสาว

กมลวรรณ

โอฬารฤทธิ์

4/9

1เรื่องประวัติความเป็นมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)
โดยนางสาวกมลวรรณ โอฬารฤทธิ์

 

นางสาว

กัญจน์พร

รักราชการ

4/9

2เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
โดย นางสาวกัญจน์พร รักราชการ


นางสาว

กัญญาภัค

เทียนไชย

4/9

3

 

เรื่องระบบเศรษฐกิจ
โดยนางสาวกัญญาภัค เทียนไชย

 

นางสาว

กัลยรัตน์

เล็กถวิลวงศ์

4/9

4
เรื่อง นโยบายการเงินและการคลัง
โดย นางสาวกัลยรัตน์ เล็กถวิลวงศ์นางสาว

จิตตมาส

จงสงวนดี

4/9

5

 

เรื่อง ภูมิสารสนเทศศาสตร์
โดยนางสาวจิตตมาส  จงสงวนดี

 

นางสาว

จิติมา

วัฒนชัยนันท์

4/9

6เรื่องหน่วยงานทางสิ่งแวดล้อม
โดยนางสาวฐิติมา

 

นางสาว

ชนินาถ

เมฆดี

4/9

7เรื่องอาเซียน
โดย นางสาวชนินาถ เมฆดี


นางสาว

ชวนันท์

ชาติเจริญรัตน์

4/9

8เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในโลก
โดยนางสาวชวนันท์ ชาติเจริญรัตน์นางสาว

ชุติกาญจน์

พลายจั่น

4/9

9เรื่องเงินเฟ้อ และวัฐจักเศรษฐกิจ
โดยนางสาวชุติกาญจน์ พลายจั่น


นางสาว

ณััฏฐนันท์

บัวเอี่ยม

4/9

10เรื่อง สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆในโลก
โดยนางสาว ณัฏฐนันท์  บัวเอี่ยม

 

นางสาว

ณัฐกานต์

อารยพันธุ์

4/9

11

 

เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
โดยนางสาวณัฐกานต์ อารยพันธุ์

 

นางสาว

ดวงหทัย

พานทอง

4/9

12เรื่อง ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์โลก
โดยนางสาว ดวงหทัย พานทอง


นางสาว

ธนธรณ์

เรืองศรี

4/9

13เรื่องปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
โดยนางสาวธนธรณ์ เรืองศรี


นางสาว

ธนภรณ์

ชนะพาล

4/9

14
เรื่อง วิกฤตการณ์ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
โดยนางสาวธนภรณ์   ชนะพาล
นางสาว

ธมนวรรณ 

ทองสุข

4/9

15เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดย นางสาวธมนวรรณ ทองสุขนางสาว

นพวรรณ

ล้อมวงษ์

4/9

16เรื่อง อาเซี่ยน +6
โดย นางสาวนพวรรณ ล้อมวงษ์

 

นางสาว

นัทธมน

ลี้รากรีผล

4/9

17เรื่องการคลัง
โดยนางสาวนัทมน ลี้รากรีผล

 

นางสาว

บัณฑิตา

ดำเกลี้ยง

4/9

18เรื่องการค้าต่างประเทศ
โดยบัณฑิตา ดำเกลี้ยง


นางสาว

ปนัฐดา

สวัสดี

4/9

19เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
โดยนางสาวปนัฐดา สวัสดี


นางสาว

ประภาภรณ์

ภาษิต

4/9

20เรื่องโลกของเรา
โดยนางสาวประภาภรณ ภาษิต

 

นางสาว

ปาริสา

จันทร์แสง

4/9

21เรื่องแผนที่
โดยนางสาวปาริสา จันทร์แสง


นางสาว

ผไทมาส

ศรีคำหอม

4/9

22เรื่องสถานการณ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
โดย นางสาวผไทมาส


นางสาว

พรพิมล

กันพงษ์

4/9

23

 

เรื่อง ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ในประเทศไทย
โดยนางสาวพรพิมล  กันพง

 

นางสาว

พิชญานิษฐ์

แสงอินทร์

4/9

24เรื่องรายได้ประชาชาติ

โดยนางสาว พิชญานิษฐ์  แสงอินทร์ นางสาว

ภัคพิชา

นาหิรัญประดิษฐ

4/9

25เรื่องการเงิน
โดยนางสาว ภัคพิชา นาหิรัญประดิษฐ

 

นางสาว

ภัทรวรรณ

สุวรรณพงษ์

4/9

26เรื่องเศรษฐกิจไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัติ
โดยนางสาวภัทรวรรณ สุวรรณพงษ์


นางสาว

ภาวินี

แต่งงาม

4/9

27เรื่องกฎบัตรอาเซี่ยน
โดยนางสาวภาวินี แต่งงาม


นางสาว

มุทิตา

เข็มเพชร

4/9

28

 

เรื่องการธนาคาร
โดยนางสาวมุทิตา     เข็มเพชรนางสาว

รธีญา

สันติมาลัย

4/9

29เรื่องอาเซียน
โดยรธีญา สันติมาลัย

 

นางสาว

รัตนลักษณ์

สกุลเจริญพร

4/9

30

 

เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
โดย  นางสาว รัตนลักษณ์ สกุลเจริญพร

 

นางสาว

วรนิษฐา

แหวกวารี

4/9

31เรื่อง asean +3
โดย นางสาววรนิษฐา แหวกวารี

 

นางสาว

วราภรณ์

เอลเลอร์มันน์

4/9

32เรื่องคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ โดยนางสาววราภรณ์ เอลเลอร์มันน์

 

นางสาว

ศรัญญา

กล่ำทองสุข

4/9

33เรื่องการเงินระหว่างประเทศ
โดยนางสาวศรัญญา กล่ำทองสุข


นางสาว

สรสิชา

แพรวงศ์นุกูล

4/9

34เรื่องวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในภูมิภาคต่างๆของโลก โดย นางสาวสรสิชา แพวงศ์นุกูล


นางสาว

สาวิตรี

รัตนรงค์

4/9

35เรื่องระบบเศรษฐกิจ
โดยนางสาวสาวิตรี รัตนรงค์ เลขที่ 35ชั้น
ม.4/9

 

นางสาว

สุพัตรา

เอี่ยมกล้า

4/9

36เรื่อง ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศด้านสิ่งแวดล้อม
โดยนางสาวสุพัตรา เอี่ยมกล้านางสาว

อินทิรา

กาสเส็น

4/9

37เรื่อง การพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โดยนางสาวอินทิรา กาเส็นนาย

สิรวิชญ์ 

สินธนไพบูลย์

4/9

38เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ
โดยนายสิรวิชญ์ สินธนไพบูลย์


  EMAIL : Webmaster <phoolpasee.su@hotmail.com, phoolpasee.suchat@gmail.com>
โทร 089-1348666
 
 
Free Web Hosting