ที่ตั้ง: โรงเรียนสงวนหญิง 134 ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี Tel: 035-521659,035-521631 Fax:035-525568 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 9
วิชาเศรษฐศาสตร์ ม.5
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เกณฑ์การให้คะแนนหนังสั้น
 
 
เริ่มใช้วันที่ 8 เมษายน 2556
ขณะนี้เวลา
คำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ระบบคำนวณบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า
สหกรณ์ครูสุพรรณบุรี
บัญชี NearMe หรือ OPPOล็อกอิน
ยื่นแบบภาษีบุคคลธรรดา
กองทุนบำเหน็จบำนาญ(กบข)
วิธีการค้นหาราคาประเมินที่ดิน
 
เฉลย UTQ
UTQ-๕๕๑๐๔ สังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
UTQ-๕๕๒๐๖ การพัฒนาการคิดขั้นสูง
UTQ-๕๕๓๐๕ การสร้างผลงานวิชาการเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ
UTQ-๐๒๑๐๑ แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
UTQ-๐๒๑๒๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษา
UTQ-๐๒๑๒๗ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
UTQ-๐๒๑๓๒ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
UTQ-๐๒๑๓๖ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
UTQ-๐๒๑๓๗ การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู
UTQ-๐๐๑๐๑ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน/การวัดประเมินผล
UTQ-๐๐๑๐๒ การบริหารหลักสูตร
UTQ-๐๐๑๐๖ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
UTQ-๐๐๒๐๘ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : การสอนภูมิศาสตร์
UTQ-๐๐๒๐๙ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : โครงงานประวัติศาสตร์
UTQ-๐๐๒๑๐ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้นเศรษฐกิจพอเพียง)
UTQ-๕๕๑๒๑ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา
UTQ-๐๒๑๑๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ทัศนศิลป์ (สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา)
UTQ-๐๒๑๑๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : นาฏศิลป์ (สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา)
UTQ-๐๒๑๒๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี (สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา)
UTQ-๐๐๒๑๓ สาระการเรียนรู้ศิลปะ: ดนตรีศึกษา
TEPE ๕๘๑๐๑ การสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ
TEPE ๕๘๑๐๕ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร
TEPE ๕๘๓๐๒ การสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดทุกระดับชั้น
TEPE ๕๘๓๐๓ การบริหารจัดการห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)
TEPE ๕๘๓๐๔ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 

ทดสอบความเร็วเน็ต TRUE

 

EMAIL : Webmaster <phoolpasee.su@hotmail.com, phoolpasee.suchat@gmail.com>
โทร 089-1348666,Line id : epsuchat1963

 
Free Web Hosting