ที่ตั้ง: โรงเรียนสงวนหญิง 134 ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี Tel: 035-521659,035-521631 Fax:035-525568 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 9
เริ่มใช้วันที่ 8 เมษายน 2556
Hit Counter
Free Hit Counter  

 

ใบกิจกรรมหน่วยที่ 8

ให้นักเรียนสร้างงานตามหัวข้อที่กำหนดให้ทุกขั้นตอน ทำงานที่ ไดร์ D: (10 คะแนน)

1. ให้นักเรียนแทรกไฟล์มัลติมีเดีย โดยกำให้มีการใช้ดังนี้

       1.1 สร้างแบนเนอร์โดยแทรกไฟล์ Flash
1.2 สร้างปุ่มกดด้วย Flash ในการทำเมนู 5 ปุ่ม
1.3 สร้างข้อความ Flash 
1.4 ใส่ไฟล์ Flash Viedo
1.5 ใส่ไฟล์เสียงลงในเว็บเพจ

2. ทำการบันทึกชื่อ media.html

3. บอกชื่อปุ่มเครื่องมือต่อไปนี้ และอธิบายถึงการนำไปใช้ของปุ่มแต่ละชนิด
(ข้อละ 1 คะแนน)

3.1 หมายถึง
3.2หมายถึง
3.3หมายถึง
3.4หมายถึง
3.5หมายถึง

  EMAIL : Webmaster <phoolpasee.su@hotmail.com, phoolpasee.suchat@gmail.com>
โทร 089-1348666
 
Free Web Hosting