ที่ตั้ง: โรงเรียนสงวนหญิง 134 ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี Tel: 035-521659,035-521631 Fax:035-525568 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 9
เริ่มใช้วันที่ 8 เมษายน 2556
Hit Counter
Free Hit Counter  

 

ใบกิจกรรมหน่วยที่ 7

ให้นักเรียนสร้างงานตามหัวข้อที่กำหนดให้ทุกขั้นตอน ทำงานที่ ไดร์ D: (10 คะแนน)


1. นักเรียนศึกษาบทเรียน เรื่อง การสร้างเลเยอร์และารสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ 

2. สร้างเลเยอร์ ชื่อติดต่อเรา ออกแบบหน้าตามความเหมาะสม ของตนเอง
Table size
Rows:แถว
Columms คอลัมน์
Table width กำหนดความกว้างของตาราง
Boder Thicknes กำหนดเส้นรอบตาราง
Cell padding: เว้นว่างไว้
Cell spacing: เว้นว่างไว้

3. สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ ตามเอกสารใบความรู้หน่วยที่ 7

4. สร้างเสร็จนำโค๊ดมาวางในหน้าชื่อติดต่อเรา (ชื่อภาษาอังกฤษ)

5. ปรับปรุงแต่งและรูปแบบเอกสารให้เรียบร้อย
6. แสดงผลงานออกทางโปรแกรม Web Brower หรือกดแป้น F12

7.ประเมินผลงานด้วยตนเอง

  EMAIL : Webmaster <phoolpasee.su@hotmail.com, phoolpasee.suchat@gmail.com>
โทร 089-1348666
 
Free Web Hosting