ที่ตั้ง: โรงเรียนสงวนหญิง 134 ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี Tel: 035-521659,035-521631 Fax:035-525568 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 9
เริ่มใช้วันที่ 8 เมษายน 2556
Hit Counter
Free Hit Counter  

 

ใบกิจกรรมหน่วยที่ 5

ให้นักเรียนศึกษาบทเรียน เรื่อง การสร้างตารางและรูปภาพ

1. ให้นักเรียนสร้างตารางและแทรกไฟล์รูป ให้เป็นตาราง ดังต่อไปนี้
Table size
Rows: คือ 15 แถว
Columms คือ 4 คอลัมน์
Table width กำหนดความกว้างของตาราง 1024
Boder Thicknes กำหนดเส้นรอบตาราง คือ 0
Cell padding: เว้นว่างไว้
Cell spacing: เว้นว่างไว้
ตัวอย่างราคาคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รายการ ราคา รูปภาพ
1 SAMSUNG  LCD 19” 2,100
       
       
15      

2. ปรับปรุงแต่งและรูปแบบเอกสารให้เรียบร้อย
3. แสดงผลงานออกทางโปรแกรม Web Brower หรือกดแป้น F12
4. บันทึกไฟล์ ชื่อ com.html ในไดร์ d เสร็จแล้ว ส่งให้นักเรียน 3 คนประเมิน
คะแนนเต็ม 10 คะแนน รวม 30 คแนน

 
  EMAIL : Webmaster <phoolpasee.su@hotmail.com, phoolpasee.suchat@gmail.com>
โทร 089-1348666
 
Free Web Hosting