ที่ตั้ง: โรงเรียนสงวนหญิง 134 ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี Tel: 035-521659,035-521631 Fax:035-525568 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 9
เริ่มใช้วันที่ 8 เมษายน 2556
Hit Counter
Free Hit Counter  

 
บรรณานุกรม

นิคม  วัชรินทร์กร. (2556). การสร้างเฟรม.  มีนาคม 20, 2556, จาก
           http://www.com-learning2u.com/menu_flash_6_1.php.
นิติยา  อินทรวงค์ . (2556). สร้างเว็บสวยด้วย Dreamweaver 8. สืบค้น มีนาคม 17, 2556,
            จาก http://www.wanich.ac.th/info/computer/nitiya/web/ws1.doc.
ผดุง  บุญชุม. (2556). การเผยแพร่เว็บไซต์. มีนาคม 25, 2556, จาก                    http://www.krudung.com/webpage/7informationwebsite/knowledge7.html.
        . (2556). การพิมพ์ข้อความบนหน้าเว็บเพจ. มีนาคม 18, 2556,
           จาก http://www.krudung.com/webpage/3textdreamweaver/32text-onwebpage/text-onweb.html.
เมธาสิทธิ์ ต่อภัคชยานันท์. (2556).  การสร้างฟอร์ม.  มีนาคม 22, 2556, จาก                     http://www.maythasit.thmy.com/webpage/story9.html.
         .(2556). การสร้างเลเยอร์. มีนาคม 22, 2556, จาก http://www.maythasit.thmy.com/webpage/story8.html.
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์. (2556).  แนะนําการใช้บทเรียน. สืบค้น มีนาคม 17,
           2556, จาก http://technology.phobphra.org/winai/index.html.
วันฉลอง  เศรษฐบุตร. (2556). การเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ. มีนาคม 20, 2556, จาก                    http://school.obec.go.th/phusing/html/ch6.htm.
วัศพล โรจน์ประเสริฐสุดและคณะ. (2556). ส่วนประกอบหน้าเว็บเพจ. สืบค้น มีนาคม 17, 2556,
            จาก http://202.29.42.235/~eleaning/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=286.
วิธีการอัพโหลดเว็บไซต์. (2556). FileZilla Client. มีนาคม 25, 2556, จาก
         http://www.pathosting.co.th/knowledgebase/FileZilla_Client.
วุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ. (2556). การอัพโหลดเว็บไซต์. มีนาคม 25, 2556, จาก          http://www.kruwuttdrw.com/uploading-website.html.
        . (2556).  การใช้ข้อความในเว็บเพจ. มีนาคม 18, 2556,
           จาก http://www.kruwuttdrw.com/using-text-on-web-pages.html.
ศตวรรษ สุขโชติ. (2556). การใช้โปรแกรม Photoshop. สืบค้น มีนาคม 17, 2556,
            จาก http://www.100ydesign.com/column.php?id=000105.
สกุณี  นิยมชุม. (2556). ตกแต่งเว็บด้วยภาพกราฟิก. มีนาคม 19, 2556, จาก
            http://tc.mengrai.ac.th/kruyuy/e-learning/dream8/webpage/unit4/4_1.html.
สถาบัน กศน. ภาคกลาง. (2556). การสร้างเว็บเพจ ด้วย Dreamweaver 8. สืบค้น มีนาคม 17,
           2556, จาก http://www.crnfe.ac.th/dream8/unit1/dww_unit1_06.html.
สมเกียรติ ไกรยา. (2556). บทเรียนออนไลน์ Web based Instruction.  . มีนาคม 25, 2556, จาก
           http://www.aspchapter.com/.
สังคม สมณา. (2556). การตั้งค่าโปรแกรม FTP เพื่อการอัพโหลดข้อมูลเข้าไปยัง Free Hosting                 Awardspace.com. มีนาคม 25, 2556, จาก http://www.sabainetwork.com/free-              domain/readContent.php?id=16. 
สุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์. (2556). การใช้มัลติมีเดียในเว็บเพ็จ. มีนาคม 23, 2556, จาก                    http://www.wsk.ac.th/supattra/unit11/content111.html.
        .การสร้างแบบฟอร์ม. (2556). มีนาคม 22, 2556, จาก  http://www.wsk.ac.th/supattra/unit6/intro6.html.
        . (2556). การตกแต่งเว็บเพจด้วยกราฟฟิก. มีนาคม 19, 2556, จาก                     http://www.wsk.ac.th/supattra/unit3/intro3.html.
เสนีย์ เลขะคุณ. (2556). การออกแบบโลโก้โรงเรียนโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop. สืบค้น มีนาคม 17,            2556, จาก http://school.obec.go.th/tawasit/pdf/schoollogo.pdf.

  EMAIL : Webmaster <phoolpasee.su@hotmail.com, phoolpasee.suchat@gmail.com>
โทร 089-1348666
 
Free Web Hosting