ที่ตั้ง: โรงเรียนสงวนหญิง 134 ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี Tel: 035-521659,035-521631 Fax:035-525568 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 9
เริ่มใช้วันที่ 8 เมษายน 2556
Hit Counter
Free Hit Counter  

 

สาระการเรียนรู้

หน่วยที่   1   ความรู้พื้นฐานก่อนสร้างเว็บไซต์ 
1.  คำจำกัดความพื้นฐาน 
2.  หลักการออกแบบเว็บไซต์
หน่วยที่   2  การใช้เครื่องมือขั้นพื้นฐาน Photoshop
1.  ขั้นตอนการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop  
2.  ใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม Adobe Photoshop  
3.  การใช้คำสั่งต่างๆ ในโปรแกรม Adobe Photoshop  
4.  วิธีการตกแต่งภาพกราฟิกแบบง่าย ๆ และการเปิดหน้างานใหม่ การบันทึกไฟล์งาน 
หน่วยที่   3  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Dreamweaver 8 
1.  การติดตั้งโปรแกรม Dreamweaver 8
2.  การเปิดใช้งานโปรแกรม
3.  ส่วนประกอบของ Dreamweaver 8
4.  มุมมองการทำงานใน Dreamweaver
5.  การเปิดโปรแกรมและปิดโปรแกรม 
6.  การกำหนดไฟล์และโฟลเดอร์ภายในเว็บไซต์
หน่วยที่   4  การจัดและตกแต่งข้อความ 
1.  การปรับเปลี่ยนภาษา
2.  การพิมพ์ข้อความในเว็บเพจ
3.  การเลือกข้อความ
4.  การจัดรูปแบบข้อความ 
5.  การจัดรูปแบบย่อหน้า 
หน่วยที่   5  การตกแต่งเว็บเพ็จด้วยรูปภาพและการสร้างตาราง
1.  ลักษณะของภาพกราฟิกในเว็บเพจ 
2.  การเตรียมรูปภาพ 
3.  การใส่รูปภาพ 
4.  การตกแต่งรูปภาพให้สวยงาม 
5.  การสร้างตารางในเว็บเพจ 
6.  การใส่ข้อมูลในตาราง 
7.  การเลือกส่วนของตาราง 
8.  การปรับแต่งรายละเอียดของตาราง 
9.  การเรียงข้อมูลในตาราง 
10. การเปลี่ยนแปลงจำนวนแถวและคอลัมน์  
11. การตกแต่งตาราง 
12. การสร้างตารางซ้อนตาราง 
หน่วยที่   6  การสร้างจุดเชื่อมโยงและการสร้างเฟรม 
1.  ลักษณะของภาพกราฟิกในเว็บเพจ
2.  การเตรียมรูปภาพ
3.  การใส่รูปภาพ
4.  การตกแต่งรูปภาพให้สวยงาม
5.  การสร้างตารางในเว็บเพจ
6.  การใส่ข้อมูลในตาราง
7.  การเลือกส่วนของตาราง
8.  การปรับแต่งรายละเอียดของตาราง
9.  การเรียงข้อมูลในตาราง
10. การเปลี่ยนแปลงจำนวนแถวและคอลัมน์
11. การตกแต่งตาราง
12. การสร้างตารางซ้อนตาราง 
หน่วยที่  7  การสร้างเลเยอร์และการสร้างแบบฟอร์ม 
1.  การสร้างเลเยอร์ 
2.  การพิมพ์ข้อความในเลเยอร์ 
3.  การใส่รูปภาพในเลเยอร์ 
4.  การใส่ตารางในเลเยอร์ 
5.  การปรับแต่งรายละเอียดของเลเยอร์
6.  การเคลื่อนย้ายเลเยอร์
7.  การย่อ / ขยายเลเยอร์
8.  การใส่สีและภาพพื้นหลังเลเยอร์
9.  การใช้งานพาเนลเลเยอร์
10. การเปลี่ยนชื่อเลเยอร์
11. การลบเลเยอร์ 
12. การสร้างเลเยอร์ซ้อนกัน
13. การแปลงเลเยอร์ 
14. การแปลงเลเยอร์เป็นตาราง
15. การแปลงตารางเป็นเลเยอร์
16. เริ่มต้นกับเครื่องมือสร้างฟอร์ม
17. การแทรกองค์ประกอบต่าง ๆ ในฟอร์ม  
18. การใส่ฟิลด์กรอกข้อความ (Text Filed)
19. การสร้างลิสต์รายการ (List/Menu)
20. การสร้างรายการเชื่อมโยง (Jump Menu)
21. การสร้างปุ่มกด (Button)      
22. การปรับแต่งและตรวจสอบรูปแบบฟอร์ม 
23.  แบบฟอร์มตัวอย่าง 
หน่วยที่  8  การใช้มัลติมีเดียในเว็บเพ็จ 
1.  การแทรกไฟล์มัลติมีเดีย  
2.  การแทรก Java applet 
3.  การแทรกไฟล์ด้วย Plugin  
4.  การแทรกไฟล์ด้วย ActiveX
5.  การแทรกไฟล์ Flash 
หน่วยที่  9  การอัพโหลดเว็บไซต์ 
1.  การขอใช้พื้นที่ฟรีบนอินเตอร์เน็ต 
2.  การขอบริการกระดานข่าว 
3.  การขอบริการตัวนับผู้เข้าชมเว็บไซต์ 
4.  การนำเว็บไซต์ขึ้นสู่อินเตอร์เน็ต

  EMAIL : Webmaster <phoolpasee.su@hotmail.com, phoolpasee.suchat@gmail.com>
โทร 089-1348666
 
Free Web Hosting