ที่ตั้ง: โรงเรียนสงวนหญิง 134 ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี Tel: 035-521659,035-521631 Fax:035-525568 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 9
เริ่มใช้วันที่ 8 เมษายน 2556
Hit Counter
Free Hit Counter  

 
คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี                               สาระการเรียนรู้ พื้นฐาน
รายวิชา  ง 31101                             เวลา  40  ชั่วโมง                   จำนวน 1.0  หน่วยกิต

            ศึกษาหลักการและวิธีการของเทคโนโลยีสารสนเทศ  องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  ระบบคอมพิวเตอร์  ระบบสื่อสารข้อมูล  และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ข้อกำหนด ของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หลักการและ วิธีแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การเขียนโปรแกรมภาษา หลักการ พัฒนาโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับงานติดต่อสื่อสาร  วิธีการค้นหาข้อมูล และหาความรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ในการประมวล ผลข้อมูล ให้เป็น สารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสิน หลักการเลือกโปรแกรม ในการนำเสนองาน ที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์  จริยธรรม และคุณธรรมในการสร้างงานด้วยคอมพิวเตอร์ 

รหัสตัวชี้วัด
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้ 
การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด          
           1.   อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
           2.   อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
           3.   อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
           4.   บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
           5.   แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
           6.  เขียนโปรแกรมภาษา
           7.  พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
           8.  ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน
           9.  ติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
         10.  ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบ การตัดสินใจ
         11.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตาม วัตถุประสงค์ของงาน
         12.  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและ ความรับผิดชอบ
         13.  บอกข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

         รวม  13  ตัวชี้วัด

  EMAIL : Webmaster <phoolpasee.su@hotmail.com, phoolpasee.suchat@gmail.com>
โทร 089-1348666
 
Free Web Hosting