ที่ตั้ง: โรงเรียนสงวนหญิง 134 ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี Tel: 035-521659,035-521631 Fax:035-525568 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 9
เริ่มใช้วันที่ 8 เมษายน 2556
Hit Counter
Free Hit Counter  

 

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ

นายสุชาติ           ผลภาษี

วัน เดือน ปีเกิด

30     ธันวาคม    2506

ประวัติการศึกษา

 

.. 2529

..(สังคมศึกษา(ป.ตรี)

วิทยาลัยครูกำแพงเพชร

 

อำเภอเมือง

จังหวัดกำแพงเพชร

.. 2546

..(หลักสูตรและการสอน(ป.โท)

สถาบันราชภัฏนครสวรรค์

 

อำเภอเมือง

จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

โรงเรียนสงวนหญิง

 

อำเภอเมือ

จังหวัดสุพรรณบุรี

รับราชการ

ตำแหน่ง   ครูโรงเรียนสงวนหญิง

 

วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ 

โทรศัพท์ - โทรสาร

- 3552-1659

089-1348-666

E-Mail

phoolpasee.su@hotmail.com,phoolpasee.suchat@gmail.com

เว็บไซต์ http://sysp.eu5.org/
  http://school.obec.go.th/sysp
  http://school.obec.go.th/sysp1
  http://school.obec.go.th/epsuchat
  http://school.obec.go.th/phj
  EMAIL : Webmaster <phoolpasee.su@hotmail.com, phoolpasee.suchat@gmail.com>
โทร 089-1348666
 
Free Web Hosting