ที่ตั้ง: โรงเรียนสงวนหญิง 134 ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี Tel: 035-521659,035-521631 Fax:035-525568 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 9
เริ่มใช้วันที่ 8 เมษายน 2556
Hit Counter
Free Hit Counter  

 

คำชี้แจง
แบบเสนอโครงการวิจัย
(research project)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี
(กำลังอยู่ระหว่างการทดลอง)

 ชื่อโครงการวิจัย
     (ภาษาไทย) การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างWeb siteของนักเรียน
     (ภาษาอังกฤษ) Development Projects to Dvelop the Ability of Students in Creating a Web Site

      ส่วน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย               

      โครงการวิจัยใหม่             
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1  การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม 
กลยุทธ์การวิจัยที่ 1  ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน ทั้งในและนอก ระบบตลอดจนการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นด้วยการพัฒนาคน เด็ก
และ เยาวชน  
แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา สอดคล้องของโครงการวิจัย
กับกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) คือ การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ สอดคล้องของโครงการวิจัยกับกลุ่มเรื่องเร่งด่วน คือ ปฏิรูปการศึกษา
และสร้างสรรค์การเรียนรู้   สอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล
       1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก เรื่อง จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
       2. นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล
           2.1 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
           2.2  เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้
           2.3  เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
           2.4 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
           2.5 จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง
           2.6 ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

       ส่วน  ข   : องค์ประกอบในการจัดทำโครงการวิจัย

       1.  ผู้รับผิดชอบ นายสุชาติ  ผลภาษี  หัวหน้าโครงการวิจัย โรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
            ชื่อ  (ภาษาไทย) นาย  สุชาติ      นามสกุล ผลภาษี
            (ภาษาอังกฤษ) Mr. suchat    phoolpasee
             เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน  -
             ตำแหน่งปัจจุบัน  ครู     ตำแหน่ง  ชำนาญการพิเศษ
             หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้พร้อมโทรศัพท์ 035-521659  โทรสาร 035-525568  และ
             E-mail : phoolpasee.suchat@gmail.com, phoolpasee.su@hotmail.com
      2. ประเภทของการวิจัย   การวิจัยเชิงทดลอง
      3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทำการวิจัย  ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
            สำหรับบทเรียนผ่านเว็บเป็นส่วนหนึ่งของการโครงการวิจัย การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการสร้าง  Web site ของนักเรียน เรื่อง การสร้าง Web site รหัสวิชา ง31101 เป็นการสอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยบทเรียนผ่านเว็บเรื่องนี้ เป็นการสอนให้ผู้เรียนได้มีความรู้ และ ทักษะในการสร้างเว็บไซต์
โดยมีการจัดทำเนื้อหา ออกเป็นหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียน สามารถศึกษาเป็นขั้นตอน เริ่มจากให้ความรู้พื้นฐาน
ในการจัดทำเว็บ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ HTML จากนั้นให้ผู้เรียน ได้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในสร้างเว็บ เพื่อทำให้การสร้างเว็บ
ได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น ในปัจจุบัน โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บประเภทWhat You See Is What You Get หรือ เรียกย่อๆว่า
WYSIWYG มีหลายโปรแกรม ยกตัวอย่างเช่น Microsoft FrontPage , Namo Webeditor , Macromedia Dreamweaver ,
NetObject Fusion เป็นต้น สำหรับเนื้อหาที่นำมาใช้สอนในรายวิชานี้ ได้้ใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver
เนื่องจากมีการใช้งานค่อนข้างแพร่หลาย

         ในการเรียนโดยใช้บทเรียนผ่านเว็บ จะมีเนื้อหา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และเอกสารเอกสารประกอบการเรียน ใบงาน ของแต่ละหน่วยการเรียน สำหรับบทเรียนผ่านเว็บนี้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ตลอดเวลา โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับที่อยู่เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต คือ http://sysp.eu5.org/ และสามารถเข้าเรียนโดยใช้
Browser ดังนี้


คำแนะนำการใช้บทเรียนบทเรียนผ่านเว็บ เรื่อง การสร้าง Web site 
 วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

          เพื่อความสมบูรณ์ในการใช้บทเรียนบทเรียนผ่านเว็บ เรื่อง การสร้าง Web site โปรดอ่านคำแนะนำ ดังต่อไปนี้ ความต้องการพื้นฐานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  (อินเทอร์เน็ต)
           1.  คอมพิวเตอร์ PC Pentium III 800 MHz ขึ้นไป
           2.  หน่วยความจำ RAM อย่างน้อย 256 MB 
           3.  การ์ดแสดงหน้าจอ 1024 x 768  Pixel 32 bit หรือสูงกว่า
           4.  ซีดีรอม 12X ขึ้นไป
           5.  ระบบปฏิบัติการ Windows Me, Windows XP หรือ Windows 7
           6.  Browser ที่ใช้เปิดอินเตอร์เน็ต Internet Exeporer, Crome, Safafi, Fire Fox

  EMAIL : Webmaster <phoolpasee.su@hotmail.com, phoolpasee.suchat@gmail.com>
โทร 089-1348666
 
Free Web Hosting